Laura Pylväs: Asiantuntijuus rakentuu yleisistä työelämävalmiuksista

Ammatillinen asiantuntijuus rakentuu pitkälti yleisistä työelämävalmiuksista, jotka tukevat työssä suoriutumista alalla kuin alalla. Laura Pylvään väitöskirjatutkimuksen mukaan kognitiivinen päättelykyky yhdistettynä kehittyneisiin sosiaalisiin valmiuksiin ja itsetuntemukseen korostuvat tämän päivän ammatillisen asiantuntijan profiilissa.

Pylväs sijoittaa myös oppimisen säätelyyn liittyvät valmiudet, kuten motivaation, ajan- ja resurssienhallinnan ja itsearviointitaidot ammatillisen asiantuntijuuden ytimeen. Huippuosaaja erottuu muista työntekijöistä erityisesti itsesäätelyvalmiuksiensa puolesta. Itsesäätelyn puute viittaa puolestaan asiantuntijuuden kehittymistä rajoittaviin tekijöihin, kuten haasteisiin tai keskeytyksiin opinnoissa.

Laura Pylvään kasvatustieteen alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan Tampereen yliopistossa 24.3. Tutkimus tuottaa tietoa ammatillisen osaamisen ja ammatillisen huippuosaamisen rakentumisesta ja asiantuntijuuden kehittymisestä ammatillisen koulutuksen kontekstissa. Pylväs tarkastelee yksilö- ja ympäristötekijöiden merkitystä asiantuntijuuden kehittymiselle erilaisissa oppimisympäristöissä, erityisesti opintojen työelämälähtöisyyden näkökulmasta.

Tutkimuksen mukaan ammatillinen koulutus tarjoaa opiskelijalle riittävät valmiudet ammatissa toimimiselle. Opintojen aikainen työelämäyhteistyö tukee opiskelijoiden kokonaisvaltaisen ammatillisen osaamisen kehittymistä ja edesauttaa työelämään siirtymistä. Oppisopimuskoulutus sopii niille opiskelijoille, jotka pystyvät sitoutumaan itseohjautuvaan oppimiseen. Ajan, resurssien ja pedagogisten lähestymistapojen puute rajoittaa työpaikoilla yksilölliseen ohjaukseen käytettyä aikaa ja sen vuorovaikutteisuutta.

Oppilaitosmuotoisen koulutuksen keskeisenä kehittämiskohteena on työelämäverkostojen lisääminen ja monipuolistaminen. Oppisopimuskoulutuksessa tulisi puolestaan kehittää työpaikalla tapahtuvan oppimisen prosesseja yhteistyössä työelämätoimijoiden kanssa. Niin oppilaitokset kuin työpaikatkin tarvitsevat ennen kaikkea uudenlaisia pedagogisia lähestymistapoja tarjotakseen opiskelijoille riittävästi aikaa ja resursseja kehittää itsesäätelyvalmiuksia alakohtaisen osaamisen rinnalla.

Laura Pylväs: Development of Vocational Expertise and Excellence in Formal and Informal Learning Environments. Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1859, Tampere University Press 2018.

Comments are closed.