Osaaminen, koulutus ja tulevaisuuden työelämä

Skills, Education And the Future of Work

Tavoitteena kestävästi kehittyvien työmarkkinoiden Suomi

Työntekijöiltä vaaditaan sopeutumiskykyä, kun teknologinen kehitys ja globalisaatio muuttavat työmarkkinoita. Muodollisten kvalifikaatioiden lisäksi käytännöllisten työelämätaitojen kuten IT-taitojen, kielitaidon sekä sosiaalisen kyvykkyyden kysyntä kasvaa. Avainkysymyksiä ovat, miten ikääntyvä työvoima sopeutuu osaamisvaatimusten muutokseen, miten johtaminen tukee uudistumista, ja miten entistä heterogeenisemman työvoiman erilainen osaaminen saadaan tuottavaan käyttöön.

Tässä monialaisessa, ammatti- ja erityiskasvatuksen, psykologian ja johtamisen sekä taloustieteen yhteisessä hankkeessa tutkimme sekä osaamisen ja taitojen kysyntää että niiden tarjontaa. Hanke tuottaa suosituksia, jotka tukevat osaamisen kehittämistä elämän eri vaiheissa, pitkiä työuria ja kaikkien osallisuutta työelämässä. Tavoitteena on kestävä kehitys työmarkkinoilla.

Hankkeessa on neljä työpakettia (WP).

WP 1 tutkii, miksi ja miten työelämä ja ammattirakenne muuttuvat ja miten muutos vaikuttaa erilaisten taitojen ja kykyjen kysyntään ja arvostukseen työmarkkinoilla. Aineistona hyödynnetään muun muassa suomalaista työntekijä–työnantajat -kokonaisaineistoa, johon on yhdistetty tietoa muun muassa yritysten ulkoistamisesta, tutkimus- ja kehitystoiminnasta sekä viennistä.

WP 2 tutkii taitojen ja kykyjen kehittämistä. Ensinnäkin, se dokumentoi työvoiman taitojen muutostrendejä käyttäen aineistona muun muassa asevelvollisten peruskokeita. Toiseksi se arvioi kahden tapaustutkimuksen avulla työssä tapahtuvaa oppimista. Kolmanneksi työpaketissa kehitetään kokeellisen tutkimuksen avulla toimintamalli tukemaan uransa keskivaiheilla olevien työntekijöiden työuran hallintaa.

WP 3:ssa keskitytään työmarkkinoiden uudistustarpeisiin. Lasten kotihoidon vaikutuksia yhtäältä lasten taitojen ja toisaalta vanhempien (äitien) työmarkkinataitojen kehittymiseen tutkitaan muun muassa neuvola-aineiston avulla. Työpaketissa tehdään myös kaksi mittavaa tutkimusta johtamiskäytännöistä sekä arvioidaan, voivatko organisaatiot hyödyntää sisäisiä sosiaalisen median palveluja ammatillisen kasvun tukemisessa.

WP 4 tarkastelee vaikeasti työllistyvien, kuten maahanmuuttajataustaisten ja oppimisvaikeuksia omaavien henkilöiden työllistymistä ja työmarkkinoille sopeutumista sekä kvantitatiivisen, koko väestöä koskevien rekisteriaineistojen että kvalitatiivisten, etnografisten seurantatutkimusten avulla.

 

Tutkija haastateltavana

Mikä selittää tuloerot?

Onko joidenkin työntekijöiden tuottavuus kasvanut vai ovatko yritysten mahdollisuudet maksaa joillekin parempia palkkoja parantuneet? Tutkimusjohtaja Tuomas Kosonen kertoo tuloerojen tutkimuksesta.

 

 

Katso lisää tutkijahaastatteluja >>

#taidottyöhön jo opiskeluaikana

Haaga-Helian ensimmäisen vuoden journalismiopiskelijat toteuttivat haastattelut ja videot hankkeen tutkijoista Haastattelutekniikat ja henkilöjutut -opintojaksolla syksyllä 2016.


Tutkimuskonsortio